SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ANTİVİRÜS VE VERİ KAYBI ÖNLEME (DLP) YAZILIMI LİSANS ALIM İŞİ

SİLİVRİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

ANTİVİRÜS ve VERİ KAYBI ÖNLEME (DLP) YAZILIMI LİSANS ALIM İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/378245

1-İdarenin

a) Adı

:

SİLİVRİ BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

ALIBEY MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI 3 34570 SİLİVRİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124442047 - 2127288290

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

ANTİVİRÜS ve VERİ KAYBI ÖNLEME (DLP) YAZILIMI LİSANS ALIM İŞİ

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

ESET Protect Complete OnPrem Antivirüs Yazılım Lisansı (Sunucu ve kullanıcı) : 650 Adet, Safetica Veri Kaybı Önleme Yazılım Lisansı (DLP) : 600 Adet Alınması
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Silivri Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü (Tüm yazılımlar yüklenici tarafından ücretsiz olarak kurulacak, eğitimi verilecek ve işler vaziyette teslim edilecektir.)

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Yüklenici tüm sistem yüklemelerini 10 iş gününde tamamlayıp, yeni güvenlik sistemini devreye almakla yükümlüdür.

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmeye müteakip (izleyen) 3 gün içerisinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

15.04.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Silivri Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren
90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN02007062