5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME DEVLET HASTANESİ -EYÜPSULTAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 KALEM TIBBİ SARF MALZEME

DEVLET HASTANESİ -EYÜPSULTAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/831798

1-İdarenin

a) Adı : DEVLET HASTANESİ -EYÜPSULTAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi : EYÜP MERKEZ MAHALLESI SILAHTARAGA CADDESI 53 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2124172900 - 2124172915

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : 5 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme

b) Niteliği, türü ve miktarı : MİDE YIKAMA SETİ (40 Adet) İNFÜZYON POMPA SETİ TEK YOLLU (1500 Adet) ASPİRASYON TORBASI 2000ML (700 Adet) TRANSPORT VENTİLATÖR DEVRESİ YETİŞKİN TEK KULLANIMLIK (20 Adet) İNFÜZYON POMPA SETİ BÜYÜK BOY (2000 Adet)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eyüpsultan Devlet Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, ihtiyaca göre malın tamamı veya peyderpey olarak teslim edilecektir. İhale konusu mal kalemleri, İdare tarafından yükleniciye verilen sipariş üzerine, yüklenici tarafından sipariş miktarı tam ve eksiksiz olarak, idari ve teknik şartnamede yazılı şartları taşıması şartıyla hastanemiz ayniyat deposuna 5 (BEŞ) iş günü içerisinde teslim edilecektir. Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar uygulanacaktır.

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 31.08.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Eyüpsultan Devlet Hastanesi C Blok Toplantı Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,

c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.

İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

Cihazların markasını ve modelini belge bilgilerini beyan edeceklerdir.

İstekliler, teklif ettikleri cihazların markasını ve modelini belge bilgilerini beyan edeceklerdir.

Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UTS/TİTUBB da kayıtlı olmalıdır.

Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UTS/TİTUBB da kayıtlı olmalıdır.

Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması.

Teklif edilen cihazların; Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı olması ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olma şartı aranacaktır.

İmal tarihi ve seri cihazların numarası belirtilen belgeler beyanı yapılacaktır.

Teklif edilen Cihazların yaşı üretici veya Türkiye distribütörü ve/veya Türkiye yetkili satıcısı tarafından imal tarihi ve seri numarası belirtilen belgeler teklif dosyasında ibraz edeceklerdir ancak cihazın yeni üretilecek bir cihaz olması halinde bu durum ayrıca belirtilecektir.

Ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı ilgili kataloglar, broşür veya benzeri tanıtım materyalleri.

İstekliler, teklif ettikleri cihazların ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerinin yer aldığı ilgili kataloglar, broşür veya benzeri tanıtım materyallerini sunacaklardır.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin Mide Yıkama Seti, İnfüzyon Pompa Seti Tek Yollu, Aspirasyon Torbası (2000ml), Transport Ventilatör Devresi Yetişkin Tek Kullanımlık, İnfüzyon Pompa Seti Büyük Boy kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr BASIN NO: ILN01880302